Gündoğdu Gıda

6698 SAYILI KVKK UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU Türkiye’de kurulu olan Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Ve Dış Ticaret A.Ş. (‘’ Şirket ‘’) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla;

Bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ve ticari ilişkinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir. Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için; Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket'e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması Tedarikçi çalışanlarından destek alınması Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir. Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir. Şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun; Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

NASIL ULAŞABİLİRİM?